مشاوره صنایع غذایی

فرآوری ضایعات موادغذایی - تصفیه وتولیدفرآورده های باارزش افزوده ، نیم سال اول 95-94

دانشجویان مقطع ارشد واحد درسی :فرآوری ضایعات موادغذایی - تصفیه وتولیدفرآورده های باارزش افزوده ، می توانند بخش اول مباحث مربوط به کلیات و مقدمات را با کلیک بر روی تصویر زیر،دانلود نمایند.